Chiều thương

Thương chiều...
nhuộm tóc cho nhau
Nhẩn nha
đếm 
những vàng - thau cuộc đời
Thuyền tình
buổi ấy dong khơi
Lênh đênh
chìm nổi 
đầy vơi nỗi niềm
Em như hoa nở về đêm
Mỏng tang tuyết trắng
hương mềm qua song
Nẻo người
ngàn vạn tía, hồng
Cũng không qua nổi
xoay vòng trắng - đen
Cuộc tình
đã gọi thành tên
Những buồn vui
rũ bóng rèm xuân xanh
Vòng tay
rối sợi mong manh
Nhuộm đen đời bạc
cho thành... Chiều thương
!